MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Legislatie:


Informare

Legislatie ← 

Monitorul Oficial Nr. 61 din 25 ianuarie 2008,


ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului


EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE

ART. 11
    Nu se reorganizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele unităţi fără personalitate juridică care rămân în structura spitalului, medicii desfăşurând activitate integrată, după caz, în vederea asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor medicale:
.....
b) cabinete de planificare familială; cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului


Având în vedere:
    - Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;
    - Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. 354 din 16 ianuarie 2008,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1
    (1) Ambulatoriul integrat al spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.
  (2) Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.
    (3) Ambulatoriul integrat al spitalului se organizează în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii, sau într-o altă clădire aparţinând unităţii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii.
    (4) În situaţia în care spitalul funcţionează în mai multe clădiri, acesta îşi va putea organiza cabinetele de specialitate la parterul clădirilor în care funcţionează secţiile sau compartimentele cu paturi respective ori în spaţiile în care sunt organizate cabinete în specialităţile respective, acestea constituind ambulatoriul integrat al spitalului. Cabinetele de specialitate nu se organizează în spaţiile unde funcţionează secţiile sau compartimentele de profil.
    (5) În cazul în care organizarea ambulatoriului integrat va modifica circuitele funcţionale ale spitalului, aprobate prin autorizaţia sanitară de funcţionare, reorganizarea se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.
   
ART. 2
(1) Medicii încadraţi în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului, la cerere, urmând ca prin decizia comitetului director să fie stabilită secţia sau compartimentul în care vor fi preluaţi.
(2) Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei de asigurări de sănătate cu care spitalul are contract.
(3) În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.
(4) Pentru specialităţile care au încadrare insuficientă cu medici de specialitate sau pentru specialităţile cu adresabilitate mare - reflectată în număr şi tip de servicii -, activitatea medicului se poate desfăşura şi în afara programului normal de lucru, prin contracte individuale de muncă cu timp parţial, în funcţie de adresabilitate.
(5) Personalul încadrat în actualul ambulatoriu de specialitate, în cabinetele de specialitate care nu au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriul integrat al spitalului şi în regim de spitalizare de zi, după caz.
(6) În situaţia în care există dotările necesare şi adresabilitate, iar condiţiile existente în spitalele generale permit desfăşurarea actului medical în condiţii de siguranţă, medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, care îşi desfăşoară activitatea în cabinete fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi pot trata şi supraveghea bolnavul care îi solicită, iar responsabilitatea pentru cazul respectiv revine medicului curant şi medicilor care asigură continuitatea prin linia de gardă, în cadrul unui compartiment cu paturi care se poate organiza în specialităţile respective şi care va face parte din structura secţiilor medicale sau chirurgicale ori în cadrul spitalizării de zi, care vor fi aprobate de către Ministerul Sănătăţii Publice.
(7) Personalul sanitar mediu încadrat în cabinetele de specialitate din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, care devine ambulatoriu integrat al spitalului, precum şi restul personalului care deserveşte ambulatoriul de specialitate al spitalului rămâne încadrat în ambulatoriul integrat al spitalului.
(8) În situaţia în care la unele cabinete din ambulatoriul integrat al spitalului adresabilitatea este redusă sau medicul lipseşte pentru o anumită perioadă, personalul sanitar mediu poate completa schema de personal pe secţii şi compartimente, cu respectarea profilului medical, în vederea creşterii calităţii actului medical.
   
ART. 3
    (1) Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în:
    a) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere către o unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;
    b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    c) consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;
    d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialităţile unice în localitatea respectivă, şi care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi.
    (2) Aceste servicii vor fi evidenţiate distinct de către ambulatoriul integrat al spitalului şi vor fi contractate şi raportate în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.
   
ART. 4
   (1) Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligaţia de a-şi organiza ambulatoriul integrat al spitalului conform prevederilor art. 1.
   (2) Unitatea sanitară cu paturi este unitatea sanitară cu personalitate juridică care poate oferi servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale ambulatorii şi servicii medicale de spitalizare de zi, asigurate de către personalul unităţii în sistem integrat. Comitetul director al unităţii este obligat să asigure buna desfăşurare a activităţii medicale.
   
ART. 5
    Cabinetele de specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, care nu se vor organiza conform prevederilor art. 1, în funcţie de structura existentă, de încadrarea cu personal şi numai după separarea completă a circuitelor organizatorice şi funcţionale, conform legislaţiei în vigoare privind autorizarea sanitară şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, se pot organiza conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 598/2001.
   
ART. 6
    (1) Laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale, recuperare medicină fizică şi balneologie unice, care deservesc atât spitalul, cât şi ambulatoriul integrat al spitalului, rămân în structura spitalului, deservind în continuare atât secţiile şi compartimentele cu paturi, paturile de spitalizare de zi, cât şi pacienţii care se adresează ambulatoriului integrat al spitalului, în baza unui program aprobat de managerul spitalului, care să permită prezentarea pacienţilor din ambulatoriu într-un alt interval de timp decât cel pentru pacienţii spitalizaţi. Înregistrările şi raportările se vor realiza separat.
    (2) În situaţia în care există şi laboratoare care funcţionează în ambulatoriul de specialitate al spitalului, acestea vor putea fi comasate cu laboratorul care deserveşte unitatea sanitară cu paturi, dacă este necesar pentru acoperirea capacitaţii tehnice sau de personal, ori se organizează conform art. 5, dacă sunt amplasate într-o clădire separată de cea a spitalului.
    (3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia un contract de furnizare de servicii medicale paraclinice, separat cu spitalul, pentru serviciile acordate în regim ambulatoriu, în condiţiile legii.
   
ART. 7
    (1) În situaţia în care cabinetele care nu vor constitui ambulatoriul integrat al spitalului se vor reorganiza în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 598/2001, spitalul împreună cu autoritatea de sănătate publică şi autorităţile locale vor găsi spaţii, de preferinţă în afara clădirii spitalului, pentru a permite spitalului să îşi organizeze unitar activitatea.
    (2) Spitalul este obligat să îşi utilizeze prioritar spaţiile pentru organizarea activităţii, în vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la servicii medicale cât mai complete, a creşterii calităţii actului medical şi a gradului de confort pentru pacienţi.
   (3) Bunurile mobile aflate în dotarea structurilor medicale care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 598/2001, rămân în patrimoniul spitalului şi vor fi atribuite în folosinţă titularului cabinetului .
   (4) Aparatura medicală aflată în dotarea structurilor care se reorganizează conform art. 5 rămâne în patrimoniul spitalului şi va fi atribuită în folosinţă gratuită titularului cabinetului, numai dacă nu este necesar a fi redistribuită în structurile medicale ale spitalului, în scopul dotării corespunzătoare a acestora.
   
ART. 8
    În situaţia în care clădirea în care se organizează ambulatoriul integrat al spitalului nu este utilizată în totalitate de către ambulatoriul integrat al spitalului, în spaţiile rămase neutilizate se pot organiza secţii sau compartimente cu paturi ale spitalului, care funcţionează în alte clădiri, aflate la distanţă sau în clădiri necorespunzătoare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale conform reglementărilor legale în vigoare.
    
ART. 9
  (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform art. 5 au obligaţia să suporte cheltuielile aferente bunei funcţionări a structurii organizatorice în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv părţile defalcate din cheltuielile comune, dacă rămân în spaţii în care funcţionează şi structuri ale spitalului.
   (2) Organizarea acestor cabinete se va face numai prin gruparea unitară a acestora şi separarea completă a circuitelor organizatorice şi funcţionale.
   
ART. 10
  (1) Contractele individuale de muncă ale personalului din ambulatoriul de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, încetează în condiţiile art. 55 lit. (b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Beneficiarii contractelor de comodat vor prelua, cu contract individual de muncă, personalul de specialitate medicosanitar şi auxiliar sanitar existent în unităţile sanitare reorganizate.
    (3) Beneficiarii contractelor de comodat au obligaţia de a păstra personalul preluat, existent în unităţile sanitare reorganizate, timp de 5 ani. Această obligaţie încetează în situaţia în care veniturile cabinetului medical, timp de 3 luni consecutive, nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ, auxiliar sanitar şi muncitorii, care nu poate fi preluat va fi redistribuit de către autoritatea de sănătate publică sau de Ministerul Sănătăţii Publice, în funcţie de subordonare, în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare sau la alte unităţi sanitare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
   (4) Medicii, farmaciştii şi medicii dentişti cu examen de rezidenţiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată în cabinetele medicale din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului care se reorganizează conform art. 5, vor fi redistribuiţi pe perioada pregătirii în specialitate de către Ministerul Sănătăţii Publice în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare cu paturi.
   (5) După confirmarea în specialitate aceştia rămân încadraţi în spital sau în cabinetele de consultaţii interdisciplinare.
  (6) Medicilor care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii, în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se va asigura rezervarea unui alt post în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului sau în structura organizată conform art. 5.
   
ART. 11
   Nu se reorganizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele unităţi fără personalitate juridică care rămân în structura spitalului, medicii desfăşurând activitate integrată, după caz, în vederea asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor medicale:
    a) cabinete medicale în specialităţile: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase;
    b) cabinete de planificare familială; cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;
    c) cabinete medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ;
    d) dispensarul TBC;
    e) centrul de sănătate mintală - sau actualul laborator de sănătate mintală - cu staţionar de zi, după caz;
    f) cabinete de stomatologie de urgenţă;
    g) ambulatoriile de stomatologie în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical.
   
ART. 12
    Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către directorul medical, care răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia.
   
ART. 13
    Pentru personalul preluat de spital, unitatea sanitară cu personalitate juridică va încheia un act adiţional la contractul individual de muncă, în condiţiile legii.
   
ART. 14
    Structurile care acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate au obligaţia să raporteze indicatorii de morbiditate, precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare, în vederea stabilirii necesarului de servicii medicale ambulatorii de specialitate şi a condiţiilor în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie.
   
ART. 15
    Autorităţile de sănătate publică împreună cu unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine, precum şi cu unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice vor înainta propunerile de reorganizare a ambulatoriilor de specialitate conform prevederilor prezentului ordin, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
   
ART. 16
    Situaţiile de excepţie privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, conform prevederilor prezentului ordin, vor fi analizate şi aprobate de la caz la caz de către conducerea Ministerului Sănătăţii Publice.
   
ART. 17
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
   
ART. 18
    Structurile rezultate ca urmare a reorganizării ambulatoriului de specialitate vor fi aprobate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
   
ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 933/2003 privind reorganizarea centrelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003.
   
ART. 20
    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul sănătăţii publice,
                 Gheorghe Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 16 ianuarie 2008.
    Nr. 39.Materialul este publicat avand in vedere  liberul acces la informatiile de interes public.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.