MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Legislatie:


Informare

Sistemul Sanitar si Medicina Sportiva

Arhiva


  In perioada octombrie - noiembrie 2007,
pe site-ul  Ministerului Sanatatii Publice
la sectiunea: "Lista Proiectelor de Acte Normative supuse dezbaterii publice",  a fost publicat:


Proiectul de Ordin privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
si
Referatul de aprobare - corespunzator acestui proiect.

  Deoarece am constatat ca foarte multi dintre colegii medici de medicina sportiva nu cunosc aceasta initiativa a Ministerului Sanatatii Publice care are implicatii si in activitatea de medicina sportiva, publicam in continuare acest material, pentru informare, in concordanta cu liberul acces la informatia de interes public.
 
11 noiembrie 2007


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE


Proiect O R D I N
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitaluluiMinistrul Sănătăţii Publice,

Având în vedere :
- Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.598/2001;
- Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare nr. ……………………………………
În temeiul Hotărârii de Guvern nr.862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul :
O R D I N

Art.1 (1) Ambulatoriul integrat al spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate, care au corespondent în specialităţile secţiilor si compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă .
(2) Ambulatoriul integrat al spitalului, face parte din structura spitalului, are schemă unică de personal cu cea a spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.
(3) Ambulatoriul integrat al spitalului se organizează, în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii, sau într-o clădire din apropierea spitalului.
(4) În situaţia în care spitalul funcţionează în mai multe clădiri, acesta îşi va putea organiza cabinetele de specialitate la parterul clădirilor în care funcţionează secţiile sau compartimentele cu paturi, respective, sau în spaţiile în care sunt organizate cabinete în specialităţile respective, acestea constituind ambulatoriul integrat al spitalului. Cabinetele de specialitate nu se organizează în spaţiile unde funcţionează secţiile sau compartimentele de profil.
(5) În cazul în care organizarea ambulatoriului integrat va modifica circuitele funcţionale ale spitalului, aprobate prin autorizaţia sanitară de funcţionare, reorganizarea se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.

Art.2 (1) Medicii încadraţi în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului.
(2) Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Medicii îşi pot desfăşura activitatea integrată - spital – ambulatoriu integrat, zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către conducerea unităţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi asigurarea continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate.
(3) În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura de regulă în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.
(4) Pentru specialităţile, care au încadrare insuficientă cu medici de specialitate sau pentru specialităţile cu adresabilitate mare - reflectată în număr şi tip de servicii - activitatea medicului se poate desfăşura şi în afara programului normal de lucru, prin contracte individuale de muncă cu timp parţial, în funcţie de adresabilitate.
(5) Personalul încadrat în actualul ambulatoriu de specialitate, în cabinetele de specialitate care nu au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriul integrat al spitalului şi în regim de spitalizare de zi , după caz.
(6) În situaţia în care există dotările necesare şi adresabilitate, iar condiţiile existente în unitate permit desfăşurarea actului medical în condiţii de siguranţă, medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, care îşi desfăşoară activitatea în cabinete fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi pot urmări, trata şi supraveghea bolnavul care îl solicită asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cazul respectiv, în cadrul unui compartiment cu paturi care se organizează în specialităţile respective şi care va face parte din structura secţiilor medicale sau chirurgicale.
(7) Personalul sanitar mediu încadrat în cabinetele de specialitate din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, care devine ambulatoriu integrat al spitalului, precum şi restul personalului care deserveşte ambulatoriul de specialitate al spitalului, rămâne încadrat în ambulatoriul integrat al spitalului.
(8) În situaţia în care la unele cabinete din ambulatoriul integrat al spitalului, adresabilitatea este redusă sau medicul lipseşte pentru o anumită perioadă, personalul sanitar mediu poate completa schema de personal pe secţii şi compartimente, cu respectarea profilului medical, în vederea creşterii calităţii actului medical.

Art.3. – Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului implică două tipuri de servicii :
 1. consultaţii în vederea internării, consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi evidenţiate în foaia de observaţie a pacientului ale căror costuri vor fi incluse în tarifele stabilite pentru pacienţii internaţi;
 2. servicii specifice ambulatoriului integrat, pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la alţi medici specialişti sau prin prezentare directă, atât pentru consultaţii cât şi pentru controalele programate, conform reglementărilor legale în vigoare. Aceste servicii vor fi evidenţiate distinct de către ambulatoriul integrat al spitalului şi vor fi contractate şi raportate în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.
Art.4 (1)Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligaţia de a-şi organiza ambulatoriul integrat al spitalului conform prevederilor art.1.
(2) Unitatea sanitară cu paturi este unitatea sanitară cu personalitate juridică care poate oferi servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale ambulatorii şi servicii medicale de spitalizare de zi, asigurate de către personalul unităţii în sistem integrat. Conducerea unităţii este obligată să asigure buna desfăşurare a activităţii medicale.

Art.5 Cabinetele de specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, care nu se vor organiza conform prevederilor de la art.1, în funcţie de structura existentă, încadrarea cu personal şi numai după separarea completă a circuitelor organizatorice şi funcţionale, conform legislaţiei în vigoare privind autorizarea sanitară şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, se pot organiza în una din formele :
 1. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.598/2001;
 2. unităţi sanitare cu personalitate juridică, care acordă servicii medicale ambulatorii de specialitate, în subordinea autorităţii de sănătate publică;
Art.6 (1) Laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale, recuperare medicină fizică şi balneologie unice, care deservesc atât spitalul cât şi ambulatoriul integrat al spitalului, rămân în structura spitalului, deservind în continuare atât secţiile şi compartimentele cu paturi, paturile de spitalizare de zi cât şi pacienţii care se adresează ambulatoriului integrat al spitalului, înregistrările şi raportările realizându-se separat.
(2) În situaţia în care laboratoarele sunt unice, acestea vor deservi şi ambulatoriul de specialitate reorganizat conform art. 5, înregistrările şi raportările realizându-se separat.
(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia contract de furnizare de servicii medicale paraclinice, separat cu spitalul, pentru serviciile acordate în regim ambulatoriu, în condiţiile legii.

Art.7(1) În situaţia în care cabinetele, care nu vor constitui ambulatoriul integrat al spitalului, se vor reorganiza în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.598/2001, spitalul împreună cu autoritatea de sănătate publică şi autorităţile locale, vor găsi spaţii, de preferinţă în afara clădirii spitalului, pentru a permite spitalului să îşi organizeze unitar activitatea.
(2) Spitalul este obligat să îşi utilizeze prioritar spaţiile pentru organizarea activităţii, în vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la servicii medicale cât mai complete, a creşterii calităţii actului medical şi a gradului de confort pentru pacienţi.
(3) Bunurile mobile, aflate în dotarea structurilor medicale care se reorganizează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.598/2001, rămân în patrimoniul spitalului şi vor fi atribuite în folosinţă titularului cabinetului .
(4) Aparatura medicală aflată în dotarea structurilor care se reorganizează, conform punctului 1 de la art.5, rămâne în patrimoniul spitalului şi va fi atribuită în folosinţă gratuită titularului cabinetului, numai dacă nu este necesar a fi redistribuită în structurile medicale ale spitalului, în scopul dotării corespunzătoare a acestora.

Art.8 În situaţia în care clădirea, în care se organizează ambulatoriul integrat al spitalului, nu este utilizată în totalitate de către ambulatoriul integrat al spitalului, în spaţiile rămase neutilizate se pot organiza secţii sau compartimente cu paturi ale spitalului, care funcţionează în alte clădiri, aflate la distanţă sau în clădiri necorespunzătoare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.9 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform art.5, punctul 1, au obligaţia să suporte cheltuielile aferente bunei funcţionări a structurii organizatorice în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv părţile defalcate din cheltuielile comune, dacă rămân în spaţii în care funcţionează şi structuri ale spitalului.
(2) Organizarea acestor cabinete se va face numai prin gruparea unitară a acestora şi separarea completă a circuitelor organizatorice şi funcţionale.

Art.10 (1) Contractele individuale de muncă ale personalului din ambulatoriul de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, încetează în condiţiile art.55, lit.(b), din Codul Muncii.
(2) Beneficiarii contractelor de comodat vor prelua, cu contract individual de muncă, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, existent în unităţile sanitare reorganizate.
(3) Beneficiarii contractelor de comodat au obligaţia de a păstra personalul preluat, existent în unităţile sanitare reorganizate, timp de 5 ani. Această obligaţie încetează în situaţia în care veniturile cabinetului medical, timp de 3 luni consecutiv, nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ, auxiliar sanitar şi muncitorii, care nu poate fi preluat, va fi redistribuit de către autoritatea de sănătate publică sau de Ministerul Sănătăţii Publice, în funcţie de subordonare, în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare sau la alte unităţi sanitare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Medicii, farmaciştii şi medicii dentişti, cu examen de rezidenţiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, în cabinetele medicale din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, care se reorganizează conform art.5, punctele 1 si 2, vor fi redistribuiţi pe perioada pregătirii în specialitate, de către Ministerul Sănătăţii Publice în cadrul aceleaşi unităţi sanitare cu paturi.
(5) După confirmarea în specialitate aceştia rămân încadraţi în spital sau în cabinetele de consultaţii interdisciplinare.
(6) Medicilor, care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii, în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicata cu modificările şi completările ulterioare, li se va asigura rezervarea unui alt post în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului sau în structura organizată conform art.5, punctul 2 .

Art.11 Nu se reorganizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele unităţi fără personalitate juridică, care rămân în structura spitalului, medicii desfăşurând activitate integrată, după caz, în vederea asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor medicale :
a) cabinete medicale în specialităţile : oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase;
b) cabinete de planificare familială; cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;
c) cabinete medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ;
d) dispensarul TBC;
e) centrul de sănătate mintală - sau actualul laborator de sănătate mintală - cu staţionar de zi, după caz;
f) cabinet stomatologic de urgenţă; cabinet ortodonţie şi ortopedie dento-facială; 
g) ambulatoriile de stomatologie, în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical se vor organiza în conformitate cu prevederile art.5, punctul 2.

Art.12 Structurile care acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, cu sau fără personalitate juridică, au obligaţia să raporteze indicatorii de morbiditate, precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare, în vederea stabilirii necesarului de servicii medicale ambulatorii de specialitate şi a condiţiilor în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie.

Art.13 Autorităţile de sănătate publică, împreună cu unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine, precum şi unităţile sanitare cu personalitate juridica din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice vor înainta propunerile de reorganizare a ambulatoriilor de specialitate conform prevederilor prezentului ordin, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice, până la data de 1 noiembrie 2007.

Art.14 Situaţiile de excepţie privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, conform prevederilor prezentului ordin, vor fi analizate şi aprobate de la caz la caz , de către conducerea Ministerului Sănătăţii Publice.

Art.15 Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art.16 Prezentul ordin intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008.

Art.17 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.63 din data de 29 ianuarie 2002, Ordinul ministrului sănătăţii nr.933/2003 privind reorganizarea centrelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.721 din data de 15 octombrie 2003.

Art.18. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
EUGEN NICOLAESCU

* * *


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE,RESURSE UMANE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI SALARIZARE
13.09.2007

APROB,
MINISTRU
EUGEN NICOLAESCU

REFERAT DE APROBARE

În vederea creşterii calităţii serviciilor medicale, a accesibilităţii la serviciile medicale, al continuităţii actului medical şi al liberei alegeri de către pacient al medicului curant, se impune necesitatea înfiinţării ambulatoriului integrat al spitalului prin reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.
Ambulatoriul integrat al spitalului va asigura asistenţa medicală ambulatorie şi va avea în structură obligatoriu cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor sau compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.
Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura organizatorică a spitalului, are schemă unică de personal cu cea a spitalului, activitatea medicilor desfăşurându-se în sistem integrat, spital – ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru zilnic, săptămânal sau lunar, în funcţie de modul de organizare a activităţii de către conducerea spitalului.
Unitatea sanitară cu paturi astfel organizată va oferi servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale în regim de spitalizare de zi şi servicii medicale ambulatorii.
Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi şi serviciile ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct şi decontate de casa de asigurări de sănătate.
În proiectul de ordin privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului s-a propus ca ambulatoriul integrat al spitalului să se organizeze în aceiaşi clădire cu spitalul ,de regulă la parter, sau într-o clădire din apropierea spitalului.
Medicii încadraţi în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi de către spital.
Personalul încadrat în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinete de specialitate care nu au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi va desfăşura activitatea în ambulatoriul integrat al spitalului si în regim de spitalizare de zi, după caz.
Medicii din ambulatoriul integrat al spitalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi pot urmări, trata şi supraveghea bolnavul care îl solicită şi în secţia cu paturi profil medical sau chirurgical, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cazul respectiv.
Personalul sanitar mediu încadrat în cabinetele de specialitate din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, care devine ambulatoriul integrat al spitalului, precum şi restul personalului care deserveşte ambulatoriul de specialitate al spitalului, rămâne încadrat în ambulatoriul integrat al spitalului. În situaţia în care la unele cabinete din ambulatoriul integrat al spitalului, adresabilitatea este redusa sau medicul lipseşte o perioadă , personalul sanitar mediu poate completa schema de personal pe secţii si compartimente , în vederea creşterii calităţii actului medical.
Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului implică două tipuri de servicii:
 • consultaţii în vederea internării, consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi şi primul control programat la externarea din spital al căror costuri vor fi incluse în tarifele stabilite pentru pacienţii internaţi;
 • servicii specifice ambulatorii de specialitate, pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la alţi specialişti sau prin prezentare directă, atât pentru consultaţii cât şi pentru controale programate. Aceste servicii, precum şi investigaţiile necesare pentru aceste categorii de pacienţi vor fi evidenţiate, raportate şi decontate separat de către casele de asigurări de sănătate.
Cabinetele de specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului care nu se vor organiza ca şi ambulatoriul integrat al spitalului, se pot organiza în una din formele :
1. Organizate conform O.G. nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001
2. Unităţi cu personalitate juridică în subordinea autorităţii de sănătate publică.
Nu se vor organiza conform prevederilor O.G. nr.124/1998, următoarele structuri fără personalitate juridică care rămân în structura spitalului : dispensarul TBC, centrul de sănătate mintală, cabinetul de stomatologie de urgenta, cabinete ortodonţie si ortopedie dento-facială, cabinetele medicale în specialităţile : oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, cabinetele de medicină sportivă, ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, cabinetele de planificare familială, cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ.
In ceea ce priveşte ambulatoriile de stomatologie în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical, având în vedere ca acestea in prezent funcţionează în structura unor spitale clinice generale a căror activitate nu au legătură cu activitatea desfăşurată în aceste ambulatorii, vă supunem atenţiei posibilitatea de a le reorganiza ca unităţi sanitare cu personalitate juridică în subordinea autorităţilor de sănătate publică.

Vă facem cunoscut că proiectul de ordin a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.
S-au înregistrat: - 49 de sugestii şi propuneri pe site din care au fost preluate câteva dintre propunerile şi sugestiile care s-au regăsit în mai multe dintre mesajele celor care au citit acest proiect de ordin.
- o adresa de la ASP Dolj din care au fost preluate unele sugestii;
- o adresa de la Camera Judeţeană a Medicilor Arad, din care au fost de asemenea preluate unele propuneri.
Au fost preluate următoarele propuneri:
 • a fost eliminata preluarea medicilor din cabinetele de specialitate cu corespondent de către spital în limita normativului de personal, deoarece prin organizarea activităţii, în permanenţă în cabinetele de specialitate din ambulatoriu, vor trebui sa existe cel puţin doi medici pentru a asigura desfăşurarea activităţii –tură-contratură, deci pe secţie va rămâne acelaşi număr de medici;
 • a fost eliminata preluarea medicilor din cabinetele fără corespondent, care erau preluaţi numai dacă unitatea consideră necesar, deoarece aceşti medici vor asigura consulturile interdisciplinare-bolnavii nefiind obligaţi să fie consultaţi în alte unităţi sanitare, vor asigura servicii în regim de spitalizare de zi, acolo unde este cazul, iar în situaţia în care sunt solicitaţi de către pacienţi şi dacă condiţiile din unitate permit, vor putea interna şi trata pacientul respectiv, asumându-şi responsabilitatea cazului;
 • deoarece în ordin nu era precizat faptul ca şi medicii din cabinetele de diabet, boli infecţioase, oncologie medicala etc. vor desfăşura activitate integrata, şi au fost sesizări în acest sens, a fost preluată această propunere.
Dintre direcţiile din minister, Direcţia Generală Politici, Strategii şi Managementul Calităţii în Sănătate şi Inspecţia Sanitară de Stat, nu au făcut propuneri.
Multe dintre propunerile şi sugestiile de pe site-ul ministerului au ridicat problema valorii scăzute a punctului din ambulatoriu.
Urmare aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii Publice proiectul de ordin a fost trimis la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru analiză, punct de vedere şi propuneri.
Ca urmare a adresei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. P 4200 din 12.09.2007, au fost reformulate următoarele articole:
 • art.2 alin(1), în sensul că medicii încadraţi în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile şi compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului;
 • art.2 alin(6), în sensul că medicii din ambulatoriul de specialitate al spitalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinete fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi pot urmări, trata şi supraveghea bolnavul care îl solicită în cadrul unui compartiment cu paturi în specialităţile respective şi care va face parte din structura secţiilor medicale sau chirurgicale.
Această reformulare a fost necesară întrucât casa de asigurări de sănătate încheie contract cu spitalul pentru specialitatea secţiilor cu paturi.
De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate propune ca punctul 2 de la art.5 să fie eliminat fără nici o motivaţie.
Întrucât la art.11 litera g s-a propus ca ambulatoriul de stomatologie în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical să se organizeze ca unitate cu personalitate juridică, propunem menţinerea punctului 2 de la art.5.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a propus ca ambulatoriul integrat al spitalului să se aprobe prin ordin al ministrului sănătăţii publice până la data de 1 ianuarie 2008, spitalele să poată încheia contractele de furnizare de servicii medicale, inclusiv pentru ambulatoriul integrat al spitalului cu casa de asigurări de sănătate.
În acest sens, conform art.13 din ordin, propunerile de reorganizare a ambulatoriilor de specialitate conform acestui ordin, să fie înaintate Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 noiembrie 2007, în vederea aprobării.
Dacă sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rugăm a aproba prezentul referat, precum şi ordinul anexat.

DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GEN.ADJ.,
EC. MARCELA IORDACHE                             EC.CRĂCIUNA NEGRILĂ


Arhiva

Materialul este publicat avand in vedere  liberul acces la informatiile de interes public.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.